מכירת חמץ מכירת חמץ

הרב דב ליאור שליט"א ממנה את עמותת חסדי אבות למכור את החמץ

שטר הרשאה ושליחות למכירת חמץ לפרטיים
מלאו את הפרטים הבאים

אני החתום מטה נותן בזה כח ורשות לרבנים חברי בד"ץ שארית ישראל, היינו כולם או אחד מהם הוא או בא כוחו, לעשות בימים בימים י"ג וי"ד ניסן תשע"ח, עם כל מיני חמץ, תערובת חמץ וחמץ נוקשה, השייכים לי, הידועים ושאינם ידועים לי, ושיבוא לרשותי עד שעת המכירה הנמצאים במקומות המפורטים להלן, או במקומות אחרים ברשותי או ברשויות אחרות, הן של אחרים שברשותי, והן אלו שייפו כוחי למכור את חמצם, בכל זה יעשו כאדם העושה בתוך שלו, כולל מכירה הפקר וביטול, הכל כראות עיניהם.

דברי החמץ כוללים: גרעינים וקמחים מחמשת מיני דגן בכל צורה שהיא, לחמים, פירורי לחם, צנימים, ביסקוויטים, מיני עוגות ומאפים, אטריות, פתיתים, חטיפים, ממתקים, ממרחים, שימורים, תבלינים, תמרוקים, תרופות, ויטמינים, שכר, משקאות חריפים, מאכלי עופות ודגים, מניות וכל מיני חמץ ותערובת חמץ, חמץ הדבוק בכלים ובשאר חפצים, וכלים שאינם טעונים טבילה שדבוק בהם חמץ, הנמצאים בדירת מגורי בעיר , רחוב , מספר .

מיני החמץ הללו מונחים במיוחד ב וכן נמצאים במחסן ב ובמכונית מס'
כמו"כ נמצאים בדירה אחרת אשר בשימושי או בחדר במקום עבודתי ובמקום לימודי , רחוב , מספר .
מיני החמץ מונחים במיוחד ב וכן נמצאים במקומות נוספים.
כמו כן הנני מיפה את כוחם של הרבנים הנ"ל, להשכיר בתאריכים הנ"ל את כל הדירות והחדרים והשטחים והמיטלטלין שצוינו ואת התכולה שבהם, וכן מקומות וחפצים נוספים שברשותי להשכיר, הכל כפי ראות עיניהם לצורך קיום מצוות היום, כל זאת עד כ"ה ניסן שנה זו. והנני ממנה את הרבנים הנזכרים לעיל לשלוחי, להשכיר מיום י"ג עד יום כ"ה ניסן את המקומות והמיטלטלין שלהלן: וכן מקומות וחפצים נוספים המסומנים בעת ההשכרה.

כמו כן הנני ממנה את הרבנים הנ"ל, למכור ביום י"ג ניסן את החמץ שאינו ידוע הנמצא בכל המושכרים.
כמו כן הנני שולח את הרבנים הנ"ל, להשכיר ביום י"ד לחודש ניסן למשך שעתיים לצורך קנין אגב את , וכן למכור אז את כל מיני החמץ הנ"ל, חשש חמץ, תערובת חמץ וחמץ נוקשה השייכים לי והנמצאים בכל מקום שהוא, הידועים לי ושאינם ידועים, ושיבואו לרשותי וכן למכור את מיני החמץ הנ"ל שאינם שלי והנמצאים ברשותי. וכן הנני שולחם להשכיר מיום י"ד עד כ"ה ניסן את כל המקומות שברשותי על פי ההלכה להשכיר שמונח בהם ועל גבם חמץ בשעת מכירת י"ד שלי או של אחרים בכלל ההשכרה המקומות והחפצים המסומנים או שיוחדו לאי שימוש בהם בפסח, בכלל זה . והנני מייפה את כחם של הרבנים הנ"ל או אחד מהם או בא כוחו על כל האמור, לעשות את כל הפעולות הנ"ל או חלק מהן, על ידי עצמם או על ידי אחרים, ובאיזה תנאים ואופנים שירצו. וכן לעשות את כל סוגי הקנינים עם הקונה, כל מה שדרוש לצורך המכירה וההשכרה כדת וכדין, וזכותם לאשר הכל ע"פ חוקי הממשלה. כל זאת יעשו כאדם העושה בתוך שלו, ופיהם יהא כפי וידם כידי, והודאתם כהודאתי. ויוכלו למכור או להשכיר לאיזה אדם שירצו ובאיזה מחיר או אופן שירצו, וגם בהקפה, ולא אוכל לטעון נגד אף אחד מהם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. ויוכל הרב ליקח לעצמו מכסף המכירה עד שקל אחד. ואני מתחייב למסור לקונה את מפתחות המקומות ומטלטלין השכורים הנ"ל בזמן שאדרש ולאפשר לו את המעבר אל החמץ והמקומות והחפצים השכורים (ואם איעדר מביתי, ניתן להתקשר לטל' ). ואני מתנה, שבשטר הרשאה זה כל פרט עומד לעצמו ולא יבוטל בבטול חבירו, ולא יפסל בקני את וחמור, ולא בחסר ויתיר, ולא בטשטוש ומחק וספק בלשון. ותוקפו ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, בביטול כל המודעות. והרשות נתונה לאשר הרשאה זו שיהיה תקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה, ולא אוכל לטעון שההרשאה והקנינים נעשו ל"צרכים דתיים" בלבד. וליתר תוקף ועוז נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה. והכל שריר וקיים.
וע"ז באתי על החתום היום ניסן תשע"ח פה עיר

המכירה דרך האינטרנט מיועדת לאלו שהזמן דוחקם ואין עתותיהם פנויות כדי למכור את החמץ באופן פיזי

לתרומות
קמחא דפסחא קמחא דפסחא קמחא דפסחא קמחא דפסחא קמחא דפסחא קמחא דפסחא קמחא דפסחא