Articles

נתינת צדקה לאדם שלא הגון / הרב ליאור

שאלה: האם לתת צדקה לעני לא הגון

FULL ARTICLE
איסור קבלת כסף מנוצרים / הרב ליאור

איסור הלכתי בקבלת כספים מנוצרים בית דינו של הרב דב ליאור פסק כי חל איסור הלכתי לקבל כל סיוע, ישיר או עקיף, מגופים ציבוריים המזוהים עם הנצרות: "שומר נפשו ירחק מהם"

FULL ARTICLE